Max. file size: 2 MB.
پسوندهای مجاز: doc, docx, pdf