شرکت سبدگردان توازن

آشنایی با قرارداد های سبد گردانی

سبدگردانی خدمتی است که توسط شرکت های سبدگردان ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه می شود. مشتریان سبدگردانی به شرکت سبدگردان اجازه می دهند که به نام آنها سرمایه گذاری کند. فعالیت سبدگردانی به موجب قرارداد ارائه می شود و مشتری گزارشات دوره ای دریافت می کند و طبق توافقات صورت گرفته در قرارداد، می تواند تمام یا بخشی از دارایی خود را از سبدگردانی خارج کند یا در طی قراراد منابع جدید اضافه کند. سبد هر مشتری متناسب با ویژگیها و اهداف هر مشتری طراحی می شود. این نوع سرمایه گذاری مناسب اشخاصی است که سرمایه متوسط و بالایی دارند. کلیات فرآیند سبدگردانی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می شود. همچنین بر اساس مقررات امین سبدگردانی نیز بر رعایت مقررات و الزامات قرارداد سبدگردانی نظارت می کنند. قراردادهای سبد گردانی امکان تضمین سود ندارند و کارمزد سبدگردانی بر اساس توافقات مشتری و سبدگردان اخذ می شود. در بخش کارمزد سبدگردانی نحوه محاسبات و توضیحات بیشتر در خصوص کارمزد سبدگردانی ارائه شده است.