در بـازار سهـام، مقـاومت در برابر هیجـان و زرق و برق سهـم های داغ کار ساده ای نیست. سهم هایی که ورد زبـان همـه‌اند، آنهـایی که نـزد سخنـوران برنامه های اقتصادی تلویزیون عزیزند و خبرنـامه هـای مالی به ما توصیه میکنند که باید این سهم ها را داشته باشیم.

 

این ها موج آینده اند!

این ها پـارادایم جدیدند!

مردم بـاور دارنـد که اگـر از این سهـام بسیـار جــذاب نخرند فرصتی فوق العاده را از دست داده اند.فقط مردم کوچه و بازار نیستند که جوگیر میشوند.

هنگام بالا رفتن سهام، گزارش های پژوهشی وال استریت فریاد می زنند که بخریـد. هنگام پـاییـن آمدن قیمت سهـام، کارشنـاسان به ما می گویـند که سهام را نگه دارید، درحالی که منظورشان این است که بفروشید.

 

(“بفروش” در دنیای سهـام بی ادبی تلقـی می شود، مگر در شرایط بسیار استثنایی). در ظـاهر همـه می پنـدارنـد باید سهامی بخرند که در حال صعـود هستند و آنهـایی را بفروشند که در حال سقوط اند.

کریستوفر اچ.براون

برای سرمایه گذاری موفق دوری از یاس و هیجان ضروری است.