انتخاب سهام برای سرمایه گذاری،بیشتر یک هنر است تا علم.

روند بازار سهام ثابـت نیست و برای کسب بـازده باید استراتژی های مختلف را اتخاذ کرد.

سرمایه گذاری رشدی(Growth Investing) و سرمایه گذاری ارزشی (Value Investing) شناخته شـده ترین رویکرد سرمایه گذاری هستند.

 

سرمایه گذاری ارزشی

در سرمایـه گذاری ارزشی، به دنبال یافتن سهامی هستیم که  کمتر از ارزش ذاتی،ارزش گذاری شده اند. انتظار داریم، قیمت این سهام به مرور به سمت ارزش ذاتی خود حرکت کند.

در سرمـایه گذاری ارزشی، فرض میشود که بـازار نهایت ارزش سهم رادرک خواهدکردو بهای آن راخواهد پرداخت.

عوامل بنیادی اقتصـاد و شرکت به مرور تغییـر میکند و بازار سریع نسبت به تغییـرات عوامل بنیـادی واکنش نمی دهد و امکان خرید سهام ارزشی را ایجاد می کند.

سهام ارزشی نوسان و نسبت P/E قیمت به سود کمتری دارند.

 

سرمایه گذاری رشدی

رویکـردی است که در آن به دنبال یافتن سهـامی هستم که  سریعتر از بقیه رشد بکنند. این شرکتها معمولا شرایط ویژه و خاصی دارندو باروش های خاص نیزمورد ارزیابی قرار می گیرند.

این سهام نسبت سود به درآمد P/E بالایی دارند و اغلب گران به نظر می رسند و بخاطر انتظار رشد سودهای آتی جذب خرید این سهام می شویم. سهام رشدی معمولا نوسان زیادی دارند و حساسیت زیادی به شرایط بازار و اخبار بد دارند.

 

مقایسه

سرمایه گذاری ارزشی                    با                    سرمایه گذاری رشدی

ارزان به نظر می رسد                                            گران به نظر می رسد

 ریسک  نوسان کم                                                 ریسک  نوسان زیاد

 نسبت P/Eپایین                                                    نسبت P/E بالا

افق سرمایه گذاری بلند مدت                                     افق سرمایه گذاری کوتاه مدت

حساسیت کم نسبت به جو بازار                                  حساسیت زیاد نسبت به جو بازار

تقسیم سود نسبتاً بالا                                               تقسیم سود نسبتاً کم

 

کدام رویکرد مناسب است؟ سرمایه گذاری رشدی یا ارزشی؟

استراتـژی سرمایه گذاری هر شخصـی باید متناسب با ویژگی شخصـی وی باشد. اهـداف مـالی، قدری تحمل ریسک، افق زمانی و… هرشخص، منحصر به فرد است. سبـد سـرمـایه گذاری یک شخص، می تواند ترکیبی از سهام رشدی و ارزشی باشد.