انواع اوراق بهادار تحت مدیریت در سبدهای اختصاصی

انواع اوراق بهاداری که در دامنه سرمایه گذاری سبدهای اختصاصی قرار می گیرد طبق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و قرارداد مشتری تعیین می شود. اوراق بهاداری مانند سهام، حق تقدم سهام، انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، صندوق های سرمایه گذاری مختلف، اوراق مشتقه اوراق بهادار و کالایی و گواهی سپرده کالایی از جمله اوراق بهادار قابل سرمایه گذاری در سبدهای اختصاصی می باشند.

ورود به بخش سبدگردانی