بررسی روند سهم نشان می دهد که روند نزولی بلند مدت شکسته شده است و افت قیمت های اخیر پولبک به روند شکسته شده می باشد. انتظار می رود در معاملات امروز به خط حمایت ترسیم شده واکنش نشان دهد.
در صورت شکست این حمایت، ۱۶۰۰ ریال حمایت بعدی می باشد.