درآمد ها و منافع سبدگردان (به غیر از کارمزد دریافتی از مشتری)

شرکت سبدگردان ثنا منافع و درآمد خود را از محل کارمزد سبدگردانی اخذ می کند. در صورتیکه از محل معاملات سبدهای اختصاصی مشتریان تخفیف کارمزد معاملاتی از شرکت های کارگزاری اخذ گردد، به اطلاع مشتری خواهد رسید. به غیر تخفیف احتمالی کارمزد معاملات سبدهای اختصاصی و کارمزد سبدگردان که بر اساس قرارداد اخذ می گردد، منافع دیگری برای سبدگردان متصور نیست.

ورود به بخش سبدگردانی