امراله ابراهیمی

سهامدار و عضو هیئت مدیره

عضو هیات مدیره در شرکت های غیر بورسی پارس سی تاک آوا و واسپاری صنعت نفت آیندگان

عضو غیر موظف کارگزاری توازن بازار

مریم امید قائمی

سهامدار و عضو هیئت مدیره

عضو غیر موظف کارگزاری توازن بازار

مریم امید قائمی

منصوره حاجی هاشمی

علی حبیبی

مدیرعامل