نام و نام خانوادگی

مدیر سبد

عضو هیات مدیره در شرکت های غیر بورسی پارس سی تاک آوا و واسپاری صنعت نفت آیندگان

عضو غیر موظف کارگزاری توازن بازار

نام و نام خانوادگی

مدیر تحلیل

عضو هیات مدیره در شرکت های غیر بورسی پارس سی تاک آوا و واسپاری صنعت نفت آیندگان

عضو غیر موظف کارگزاری توازن بازار

نام و نام خانوادگی

کارشناس ارشد تحلیل

عضو هیات مدیره در شرکت های غیر بورسی پارس سی تاک آوا و واسپاری صنعت نفت آیندگان

عضو غیر موظف کارگزاری توازن بازار

نام و نام خانوادگی

کارشناس تحلیل

عضو هیات مدیره در شرکت های غیر بورسی پارس سی تاک آوا و واسپاری صنعت نفت آیندگان

عضو غیر موظف کارگزاری توازن بازار