فرآیند سبدگردانی

  • تنظیم جلسه با مشتری و اخذ مدرک

  • مذاکره با مشتری و کسب اطلاع از اهداف، انتظارات، محدودیت ها و افق زمانی سرمایه گذاری

  • ارزیابی ریسک مشتری توسط تحلیل گر و تنظیم بیانیه سیاست سرمایه گذاری (IPS)

  • واریز وجه یا انتقال دارایی توسط مشتری و تنظیم قرارداد

  • اخذ کد قرارداد سبد گردانی از شرکت سپرده گذاری

  • آغاز مدیریت دارایی مشتری بر اساس بیانیه سیاست سرمایه گذاری (IPS)