روش های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل اوراق بهادار

  • منابع اطلاعاتی مورد استفاده برای گزارشات و تحلیل­ های بین­ المللی و اطلاعات قیمت­ های جهانی:

    oomberg.com، Investing.com ،Finance.yahoo.com، Lme.com

  • منابع اطلاعاتی مورد استفاده برای گزارشات و تحلیل­ ها و اطلاعات قیمت­ های داخلی :

    Donya-e-eqtesad.com،، Seo.ir، Cbi.ir، Ifb.ir، Amar.org.ir، Petrotahlil.com، t.commodities، Ime.co.ir, livedata.ir,  …