منافع حاصل از ارائه خدمات سبدگردان برای اشخاص ثالث

تنها منافع خدمات سبدگردانی برای اشخاص ثالث، کارمزد معاملات می باشد. کارمزد معاملات بر اساس سقف نرخ های اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. شرکت سبدگردانی در انتخاب کارگزاری و اخذ تخفیف ها منافع مشتریان را در الویت قرار می دهد و در مقام دوم منافع شرکت سبدگردان در الویت خواهد بود. منافع اشخاص ثالث از جمله شرکت کارگزاری و سایرین(در صورت وجود) به هیچ وجه بر عملکرد و تصمیمات شرکت سبدگردان ثنا موثر نخواهد بود.

ورود به بخش سبدگردانی