در این نمودارها حاشیه سود خالص و ناخالص 5 پالایشگاه بورسی نشان داده شده است. چنانچه مشاهده می شود وضعیت مالی پالایشگاه ها در سال 1399 به نسبت سال 1398 بهبود چشم گیری داشته است. دلیل اصلی افزایش سودآوری پالایشگاه ها تغییر فرمول محاسبه خوراک تحویلی به آنها از قیمت های جهانی(3 منطقه) به قیمت های صادراتی ایران بود.
در فرمول جدیدی که اعلام شده است قیمت نفت تحویلی به پالایشگاه ها مجددا به قیمت جهانی(3 منطقه) برگشته است ولی میزان تخفیف از 1 و 1.34 دلار به 5 و 6 دلار افزایش یافته است.
در چند روز آینده گزارش های سه ماهه و 6 ماهه پالایشگاه ها ارائه می شود و انتظار می رود علیرغم افزایش مبلغ سود؛ حاشیه سود پالایشگاه ها کمتر شود.
مصوبه جدید قیمت گذاری قابلیت محاسبه سود پالایشگاه هارو افزایش داده و باتوجه به اینکه برای خوراک تحویلی تخفیف ثابتی هم در نظر گرفته است، ریسک پالایشگاه ها را در قیمت های پایین نفت کم کرده است.