نرخ بازده مورد نیاز چیست؟ (Required Rate of Reteurn)

By |۱۴۰۰/۸/۳ ،۱۰:۱۵:۳۳ +۰۰:۰۰ ۳, آبان۱۴۰۰|دانش سرمایه گذاری|

  نرخ بازده مورد نیاز (RRR) حداقل نرخ بازدهی است [...]